Allt du behöver veta om arbetsskador

08 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Arbetsskador är ovälkomna men tyvärr en del av verkligheten inom många yrkesområden. Trots försiktighetsåtgärder och säkerhetsprotokoll är olyckor och sjukdomar relaterade till arbetsplatsen ett påtagligt problem för både arbetstagare och arbetsgivare. Förståelse kring vad som kvalificeras som arbetsskada, hur man hanterar dem och vilka rättigheter och skyldigheter som finns är av central betydelse för att säkerställa en sund arbetsmiljö.

Vad är en arbetsskada?

Definition och olika typer

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som uppstår till följd av arbetstagarens arbetsförhållanden eller arbetsuppgifter. Detta kan inkludera fysiska skador från olyckor, men också sjukdomar orsakade av långvarig exponering för skadliga ämnen eller störningar i muskler och leder på grund av upprepade arbetsmoment. Arbetsskador kan också inkludera psykiska besvär som uppstår till exempel på grund av stress eller mobbning på arbetsplatsen. Det är viktigt att arbetsskador rapporteras korrekt för att säkerställa att arbetstagaren får rätt hjälp och ersättning. I rapporteringen ska omständigheterna kring hur skadan uppstod vara med, vilket är avgörande för bedömningen av skadan.

Arbetsskadeförsäkring

I Sverige är arbetsgivaren enligt lag skyldig att teckna en arbetsskadeförsäkring för sina anställda. Denna försäkring är till för att ge skydd och stöd till arbetstagare som drabbas av en skada eller sjukdom kopplad till deras arbete. Försäkringen ersätter bland annat kostnader för vård och rehabilitering, samt kan ge ersättning för förlorad inkomst och sveda och värk.

arbetsskada

Förebyggande och hantering

Skyddsåtgärder på arbetsplatsen

Att arbeta förebyggande för att minimera risken för arbetsskador är grundläggande för en hälsosam arbetsmiljö. Det innebär att arbetsgivaren bör genomföra riskanalyser, säkerställa att arbetsplatsen är utrustad med adekvata säkerhetsåtgärder samt erbjuda utbildningar och information om hur risker kan undvikas. För anställda är det viktigt att följa givna säkerhetsinstruktioner och att använda tilldelad skyddsutrustning.

Processen vid en skada

När en arbetsskada inträffar är det viktigt att den hanteras korrekt och snabbt. Arbetstagaren bör snarast meddela sin arbetsgivare om händelsen. Arbetsgivaren är sedan skyldig att rapportera skadan till berörda myndigheter, såsom Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, samt till det försäkringsbolag där arbetsskadeförsäkringen är tecknad. Anställda har rätt till sjuklön och kan ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Processen för detta kan vara komplex och det är viktigt att arbetstagaren samlar in all relevant dokumentation som kan behövas för att styrka sina anspråk.

Lagar och regelverk

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren att skapa en säker arbetsmiljö och att vidta åtgärder för att förebygga arbetsskador. Det är arbetsgivarens ansvar att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor och att se till att medarbetarna är medvetna om de risker som finns och hur man hanterar dem. Vid en arbetsskada är det arbetsgivarens ansvar att rapportera skadan till berörda myndigheter. Om en arbetsskada inte rapporteras korrekt kan arbetsgivaren bli ansvarig för brister i sin skyldighet att tillhandahålla en säker arbetsmiljö.

Arbetstagarens skyldigheter

Som arbetstagare har man också ett ansvar för att bidra till en säker arbetsmiljö. Det inkluderar att följa säkerhetsföreskrifter, använda den personliga skyddsutrustning som finns och att rapportera risker eller brister i arbetsmiljön. Om man skulle drabbas av en arbetsskada är det viktigt att man meddelar detta till sin arbetsgivare omgående.

Fler nyheter

05 februari 2024

Taxi i Hässleholm

18 januari 2024

Fakta om Uranus

15 januari 2024

Fakta om snö